Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen

399 før vår tidsregning

filosof
Aten, Hellas

Sokrates ble anklaget for gudløshet og for å ha fordervet ungdommen i Aten. Ved sin frie tale og sine ubehagelige spørsmål var han en trussel mot de etablerte autoriteter i Aten.

TILTALE: Blasfemi.

UTFALL: Ved avstemning i Folkedomstolen ble Sokrates funnet skyldig og dømt til døden. Han måtte drikke gift av et beger.

”Et liv uten meningsutveksling er uverdig for mennesket.”
Sokrates
 

 

30 etter vår tid

Tømmermann
Jerusalem, Israel

Jesus ble anklaget for å ha hevdet at han var Guds sønn.

TILTALE: Blasfemi.

UTFALL: Dømt til døden ved korsfestelse. Han døde på korset.

”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.”
Jesus

 

1450

Gullsmed, boktrykker
Mainz, Tyskland

Gutenberg er den moderne boktrykkerkunstens far. Han fant opp trykkpressen i ca. 1450, en revolusjon når det gjaldt å masseprodusere og distribuere tekster og bøker.
Han trykket den første Bibelen. Ludvig Holberg beskrev boktrykkerkunsten som et av menneskenes ”herligste Paafund”.

TILTALE: Ingen.

UTFALL: Den katolske kirke innførte forhåndssensur av trykte bøker og skrifter og laget lister over forbudte bøker.

”…la oss gi sannheten vinger, så den kan fly med Ordet, ikke lenger
dyrt forberedt, men evig formert av en maskin som ikke tretner av hver
sjel som kommer til liv.”
Johann Gutenberg

 

1564

Matematiker, fysiker, astronom
Roma, Italia

Hevdet at jorden gikk rundt solen og ikke omvendt. Dette gikk mot kirkens lære, som bygget på at jorden var sentrum i universet.

TILTALE: Kjetteri.

UTFALL: Fikk forbud mot å utgi skrifter og husarrest på
livstid.

”Eppur si muove” – ”Likevel beveger den [jorden] seg.” 
Galileo Galilei

 

1740

Forfatter
Paris, Frankrike

De Sade ga navn til begrepet sadisme. Han skrev erotiske bøker og praktiserte både hetero- og homoseksuelle aktiviteter på ulike voldelige og ulovlige måter. Ble fengslet utallige ganger for voldshandlinger og uanstendig oppførsel. Marquis De Sade ble arrestert og fengslet uten rettssak.

TILTALE: Umoralske handlinger og drapsforsøk.

UTFALL: Tilbrakte over 20 år i forskjellige fengsler. I 1803 ble Marquis De Sade erklært sinnssyk, og overført til en mentalinstitusjon der han ble værende til sin død i 1814.

”Jeg skriver om de universelle sannheter som binder oss mennesker sammen. Vi spiser, vi driter, vi elsker, vi dreper og vi dør.”
Marquis de Sade

 

1858

Suffragette
London, Storbritannia

Ledet kampen for kvinners stemmerett i Storbritannia. Forkjemperne (suffragettene) tok i bruk virkemidler som å lenke seg fast i rekkverk, sette fyr på postkasser og knuse vinduer. Mange sultestreiket under fengselsopphold.

TILTALE: Oppvigleri.

UTFALL: I1913 vedtok det britiske parlamentet den såkalte Cat and Mouse
Act. Den åpnet for løslatelse av fengslede suffragetter som var blitt syke av sultestreik, og ny fengsling av dem når de var kommet til hektene igjen. Loven ble ansett for å bryte grunnleggende menneskerettigheter.

Under første verdenskrig, da behovet for kvinnelig arbeidskraft ble stort, endret synet på kvinner og stemmerett seg. Først i 1928 fikk kvinner stemmerett på samme vilkår som menn i Storbritannia.

”Vi må frigi halve menneskeheten, kvinnene, så de kan hjelpe oss å befri den andre halvparten.”
Emmeline Pankhurst

 

1889

Filmskaper og komiker
Hollywood, USA

Charlie Chaplin var britisk filmskaper som laget utallige filmkomedier i USA, også med samfunnskritisk innhold, blant dem de kontroversielle filmene ”Moderne tider” (1936) og ”Diktatoren” (1940). Sistnevnte var et angrep på Adolf Hitler og nazismen. I1942 oppfordret Chaplin USA til å støtte Sovjetunionen, ”våre allierte venner”, i krigen mot Hitler. Filmene og disse uttalelsene førte til at han ble etterforsket av amerikanske myndigheter.

TILTALE: Ingen, men han ble beskyldt for å lage antikapitalistiske filmer og å være kommunist.

UTFALL: 1952, under McCarthy-perioden, reiste Chaplin til Storbritannia. Mens han var der, fikk han et telegram fra det amerikanske Innenriks-
departement om at hans returvisum til USAvar trukket tilbake. Han
bodde i Europa frem til sin død, men fikk reisevisum til USAi 1972 da han
fikk en æres-Oscar for sin ”betydelige medvirkning til utviklingen av film
som århundrets kunstart”.

”Jeg har ikke lenger bruk for Amerika. Jeg ville ikke dratt tilbake om så Jesus Kristus var president.”
Charlie Chaplin

 

1905

Forfatter
Wien, Østerrike

Var en aktiv deltaker i den internasjonale fredsbevegelsen og skrev romanen ”Ned med våpnene”. Østerrikske forleggere nektet å utgi boken, fordi de mente det antimilitaristiske fredsbudskapet var for provoserende.

TILTALE: Ingen.

UTFALL: Romanen ble utgitt i Tyskland i 1889 og ble en bestselger. I 1905 ble Bertha von Suttner tildelt Nobels fredspris som første kvinne for sitt engasjement i det internasjonale fredsarbeid.

”'Ned med våpnene’ er skrevet med mitt hjerteblod.”
Bertha von Suttner

 

1921

1865–1934, poet

John Galsworthy
1867–1933, forfatter
London, Storbritannia

Dawson Scott og Galsworthy stiftet organisasjonen PEN, en internasjonal
litterær forening, og et kamporgan for forfatteres og andre skribenters rett til ytringsfrihet. Da Galsworthy ble tildelt Nobelprisen i litteratur for 1932, gikk prispengene til organisasjonen.

TILTALE: Ingen.

UTFALL: PEN har en formell rådgivningsfunksjon overfor UNESCO og andre deler av FN-systemet. På initiativ fra Salman Rushdie opprettet Det
Internasjonale Forfatterparlamentet (IPW) i 1994 et internasjonalt nettverk
av fristeder for forfulgte forfattere.

I Norge administrerer PEN ordningen med fribyer for forfulgte forfattere. Norge har syv slike fribyer: Stavanger, Kristiansand, Oslo, Trondheim, Tromsø, Molde og Skien.

”Under alle omstendigheter, og spesielt i krigstid, må kunstverk, den
generelle menneskehetens farsarv, forbli uberørt av nasjonal eller politisk iver.”
PEN

 

1935

Aktivist for homofile og lesbiske
Oslo, Norge

Kim Friele er Norges første offentlige aktivist for homofile og lesbiske. Hun har arbeidet i 23 år som leder og senere generalsekretær i organisasjonen ”Det norske Forbundet av 1948”.

TILTALE: Ingen, men har blitt utsatt for sjikane og trusler.

UTFALL: Kim Friele bidro til at straffeloven § 213, som kriminaliserte homoseksuelle handlinger mellom menn, ble opphevet i 1972, og at homofili ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1978. Hun var en viktig pådriver for at Norge i 1981 utvidet rasismeparagrafen (straffeloven § 135 a) til også å gjelde diskriminering av homofile.

”Straff og sykdom har vi fått bukt med, nå jobber vi med synden.”
KimFriele

 

1938

Folkesanger, aktivist, pedagog
Santiago, Chile

Victor Jara sang om urettferdighet, undertrykkelse og vanlige folks kamp for tilværelsen.

TILTALE: Ingen, men under militærkuppet i Chile i 1973 ble han arrestert og fengslet.

UTFALL: Noen dager etter arrestasjonen tvang de militære ham og andre politiske fanger til et fotballstadion i Santiago. For å holde moralen oppe blant fangene sang han og spilte gitar. Politiet brakk armene hans så han skulle slutte å spille. Jara fortsatte å synge, og etter flere omganger med trusler og tortur ble han skutt med maskingevær. Sangene hans ble senere selve symbolet på frihetskampen i Chile.

”Uttrykket ’protestsang’ gjelder ikke lenger, det er tvetydig og har blitt misbrukt. Jeg foretrekker uttrykket ’revolusjonssang’.”
Victor Jara

 

1948

Paris, Frankrike

Den 10. desember 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.
Erklæringen slår fast at ytringsfrihet er en menneskerett som må respekteres av alle stater.

TILTALE :
Ingen.

UTFALL :
Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme.

”Framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål.”
Menneskerettighetserklæringen

 

1961

Advokat
London, Storbritannia

Benenson startet Amnesty International på bakgrunn av en artikkel han skrev om samvittighetsfanger. Artikkelen fikk stor oppmerksomhet og førte til en brevskrivningskampanje for løslatelse av samvittighetsfanger i mange land. Amnesty International er i dag en uavhengig, verdensomspennende organisasjon som arbeider med å fremskaffe fakta om menneskerettighetsbrudd og overgrep. Resultatet av etterforskningen offentliggjøres jevnlig i rapporter. På bakgrunn av innsamlede fakta om enkeltpersoner, land eller tema mobiliserer Amnesty International medlemmer og støttespillere til målrettede aksjoner og kampanjer.

TILTALE :
Ingen.

UTFALL :
I dag har organisasjonen over 2,2 millioner medlemmer i mer enn 150
land. Organisasjonen mottok Nobels fredspris for 1977 for sitt arbeid for
menneskerettighetene.

”Uansett hvilken dag du åpner avisen, vil du finne en reportasje om en som er fengslet, torturert eller henrettet et eller annet sted i verden, fordi han hadde meninger eller en religion som ikke passet hans regjering.”

 

1964

Dr.Theol., borgerrettighetsforkjemper
Memphis, USA

Martin Luther King Jr. ledet kampen for de svartes borgerrettigheter i USA på 50- og 60-tallet, basert på Gandhis ikkevoldsfilosofi. Han møtte stor motstand fra myndighetene og hvite rasister. Hans innsats bidro til at den harde raseskillepolitikken i sørstatene opphørte.

TILTALE :
Levde med daglige trusler.

UTFALL :
Fikk Nobels fredspris for 1964 for sitt arbeid for menneskerettighetene basert på ikke-vold. Han ble skutt i Memphis 4. april 1968 av en hvit rasist. 100 000 mennesker møtte opp i begravelsen.

”En som ikke er villig til å dø for noe, er ikke verdig livet.”
Martin Luther King Jr.

 

1975

Atomfysiker
Moskva, Sovjetunionen (Russland)

Sakharov deltok i utviklingen av kjernevåpen i Sovjetunionen. På slutten av
1950-årene tok han til orde for å avslutte prøvesprengningene. Han
advarte Kommunistpartiets ledere, fordi han mente prøvesprengningene ville føre til rustningskappløp og atomkrig. Ble en opposisjonell og viet seg på 70-tallet til kampen for menneskerettigheter i Sovjetunionen.

TILTALE :
Ble aldri tiltalt eller dømt, men sendt i eksil uten rettssak.

UTFALL :
Han fikk Nobels fredspris for 1975 for sitt kompromissløse arbeid mot maktmisbruk og all slags krenkelse av menneskelig verdighet. Han fikk ikke tillatelse til å reise til Oslo for å motta prisen, og hans kone Jelena Bonner mottok prisen på vegne av ham. Ble i 1980 fratatt alle ordener og titler. Sakharov/Bonner ble sendt i indre eksil i byen Gorkij. Ble løslatt etter Gorbatsjovs maktovertakelse og senere valgt inn i Gorbatsjovs Folkekongress.

“Jeg er overbevist om at internasjonal tillit, gjensidig forståelse,
nedrustning og internasjonal sikkerhet er uoppnåelig uten åpne samfunn
med informasjonsfrihet, tale- og trykkefrihet og frihet til å reise og selv velge det stedet der en ønsker å leve.”
Andrej Sakharov

 

1976

Standup-komiker, samfunnskritiker, spaltist
Oslo, Norge

Shabana Rehman er kjent for å bryte tabuer, og mange oppfatter hennes ytringer og handlinger som provoserende. Hennes løft av Mulla Krekar fikk stor oppmerksomhet. Hendelsen ble anmeldt som legemsfornærmelse. Under åpningen av Filmfestivalen i Haugesund kysset hun kulturminister Valgerd Svarstad Haugland på munnen og viste sin nakne rumpe til publikum.

TILTALE :
Ingen.

UTFAL :
Anmeldelsen fra Krekar ble henlagt. Tildelt ytringsfrihetsprisen
Fritt Ord i 2002 for modig, kraftfull og nyskapende bruk av det frie
ord.

”Om noen er sugne på muslimblod, kan de drikke mitt, jeg stiller nakken min til disposisjon.”
Shabana Rehman

 

1980

Arkitekt, kunstner, professor
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Adolfo Pérez Esquivel ble kjent for sitt arbeid i menneskerettighetsbevegelsen SERPAJ og tidsskriftet Paz y Justitia (Fred og Rettferdighet). I 1976 reiste
Pérez Esquivel til Europa for å samle støtte til FNs opprettelse av en menneskerettighetskommisjon for Latin-Amerika.

TILTALE :
Ingen. Ved hjemkomsten til Argentina i 1977 ble han arrestert og fengslet uten lov og dom.

UTFALL :
Under fengselsoppholdet ble Pérez Esquivel utsatt for fysisk og psykisk tortur. Først 14 måneder senere ble han løslatt fra fengselet og satt i husarrest i åtte måneder. Esquivel fikk Nobels fredspris for 1980 for sin kamp for menneskerettighetene i Chile. Han gav prispengene til SERPAJ, som i dag er representert i ti
land.

”Vi er blitt vant til å høre fra de steder menneskerettigheter krenkes, at det blir gjort av overordnede hensyn. Jeg erklærer at det ikke finnes noen hensyn som er overordnet mennesket.”
Adolfo Pérez Esquivel

 

1983

Elektriker, president
Gdansk, Polen

I 1980 dannet Lech Walesa fagforeningen Solidaritet sammen med andre
opposisjonsledere i Polen og brøt dermed kommunistpartiets maktmonopol. Året etter var ti millioner lønnstakere organisert i Solidaritet. Samme år ble Solidaritet forbudt og tusenvis av medlemmer ble arrestert.

TILTALE :
Ingen. Ble internert i et hus nær Warszawa frem til 1983.

UTFALL :
I 1983 ble han tildelt Nobels fredspris som en fredelig forkjemper
for organisasjonsfriheten. Etter at Gorbatsjov kom til makten i Sovjetunionen i 1985, ble kommunistenes stilling i Polen svekket. I 1989 ble Solidaritet lovlig og stilte til frie valg. I 1990 ble Lech Walesa valgt til president.

“Aller mest ønsker jeg at freden ikke må skilles fra den friheten som er
enhver nasjons rettighet.”
Lech Walesa

 

1985

Radiojournalist
Paris, Frankrike

Robert Ménard stiftet den internasjonale organisasjonen Reportere uten grenser i 1985. Organisasjonen arbeider aktivt for journalisters rettigheter verden over og forsvarer journalister og mediefolk som blir fengslet, forfulgt eller torturert på grunn av sitt arbeid. De kjemper også mot sensur og lover som hindrer pressefrihet.

TILTALE :
Ingen.

UTFALL :
Reportere uten grenser har i dag kontorer i Paris, London, Washington DC, New York, Bangkok og Tokyo. Organisasjonen har også et hundretall kontakter som melder fra om brudd på presse- og ytringsfrihet. Årlig utgir organisasjonen en rangering av land etter pressefrihet.

”Trykkefrihet er også til for synspunkter som sjokkerer brorparten av befolkningen.”

 

1990

Jurist, president
Moskva, Sovjetunionen (Russ land)

Mikhail S. Gorbatsjov var Kommunistpartiets leder fra 1985. Han innførte de politiske ideene om perestrojka (omstilling) og glasnost (åpenhet). Gorbatsjovs glasnostpolitikk medførte at ytringsfriheten fikk vesentlig bedre vilkår i Sovjetunionen. Politiske fanger ble løslatt, kunstnere fikk utfolde seg friere, og støysendinger mot utenlandske radiostasjoner opphørte. Partiets maktmonopol forsvant med en ny grunnlov i 1988. Kongressen valgte Gorbatsjov til president i 1989.

TILTALE :
Ingen.

UTFALL :
Gorbatsjovs politikk bidro til Berlinmurens fall og kommunismens sammenbrudd i Europa. I 1990 ble Gorbatsjov tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å få slutt på den kalde krigen. I desember samme år gikk han av som Sovjetunionens siste leder.

”Uten demokrati og ytringsfrihet vil ikke borgerne være i stand til å forstå hva som skjer med landet.”
Mikhail S. Gorbatsjov

 

1993

Jurist, frigjøringsleder
Johannesburg, Sør-Afrika

Ledet frigjøringsbevegelsen ANC i Sør-Afrika i kampen mot apartheid, for like rettigheter for Sør-Afrikas innbyggere. Han ble arrestert i 1962.

TILTALE :
Høyforræderi og sammensvergelse mot staten.

UTFALL :
Fikk livstidsdom og satt fengslet i 27 år. I 1993 mottok han, og
daværende president Frederik Willem de Klerk, Nobels fredspris for å ha skapt grunnlag for et nytt demokrati og for å ha lagt rasekonfliktenes hat bak seg. Året etter ble Nelson Mandela president i et demokratisk Sør-Afrika der svarte også hadde stemmerett.

”Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men triumfen over den. Det er
ikke han som ikke føler frykt som er modig, men han som overvinner den
frykten.”
Nelson Mandela

 

 
2003 Advokat, dommer
Teheran, Iran
Shirin Ebadi er demokrati- og menneskerettighetsforkjemper. Hun ble Irans første
kvinnelige dommer i 1975. Etter revolusjonen i 1979 ble hun tvunget til å gå av, da Ayatollah Khomeini bestemte at kvinner var for emosjonelle til å besitte slike stillinger. Ebadi argumenterer for en nytolking av islamsk lov som harmoniserer med grunnleggende menneskerettigheter som rettssikkerhet, likhet for loven, religionsfrihet og ytringsfrihet.

TILTALE :
Regimekritikk.

UTFALL :
Mottok Nobels fredspris for 2003 for å ha tatt opp kampen for grunnleggende menneskerettigheter og kvinners og barns rettigheter spesielt.
”Ethvert menneske som kjemper for menneskerettigheter i Iran, må leve med frykten fra vugge til grav, men jeg har lært meg å bli kvitt den.”